Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.).

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie ważnych Kart Dużej Rodziny przez członków rodziny wielodzietnej oraz zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Wysokość zwolnienia wynosi 4,00 zł miesięcznie dla każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego na danej nieruchomości.

 

Chcący skorzystać ze zwolnienia winni są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze stosownymi załącznikami oraz przedstawić ważne Karty Dużej Rodziny (wzór deklaracji wraz z załącznikiem uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/260/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016 r.).

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu lub klikając w poniższy link:

http://gops.gminaoswiecim.pl/pl/3421/0/karta-duzej-rodziny.html

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi