Świadczenie 500+ od 01 lipca 2019r.

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski będzie można składać od 1 lipca br. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. papierowo.

 Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Został zmieniony również okres zasiłkowy, który obecnie będzie trwał od 01 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKU  O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ( 500+) :

  I.  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

II.  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

III. Rodzice pobierający w chwili obecnej świadczenie wychowawcze na pierwsze (jedyne dziecko)  i kolejne dziecko/dzieci  muszą złożyć wniosek  na kolejny  okres zasiłkowy  od dnia 01 lipca br. drogą elektroniczną lub od 01 sierpnia br. w sposób tradycyjny.

IV. Wniosek o świadczenie wychowawcze należy  złożyć w gminie, w której zamieszkuje osoba ubiegająca się o świadczenie wraz z dziećmi, niezależnie od miejsca zameldowania.

 

Od dnia  01 lipca br. można składać wnioski przez internet za pomocą :

►  portalu Empatia

►  PUE ZUS

 systemu bankowości internetowej

 

WAŻNE! Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną należy zwrócić szczególną uwagę na wybór organu do którego chcemy przesłać wniosek.  W przypadku naszej Gminy należy  wniosek przesłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul. Beskidzka 100  wpisując  w rubryce „ Wybierz organ właściwy prowadzący postępowanie”  nazwę miejscowości, która jest  siedzibą Ośrodka tj. Grojec  (nie  Grójec i nie Oświęcim). 

Prawidłowo wypełniony  wniosek i skierowany do właściwego organu pozwoli na szybsze jego rozpatrzenie bez konieczności ewentualnej osobistej korekty bądź  przekazywania wniosku  do innego właściwego organu. Tym samym szybszą wypłatę świadczenia.

 

Zobacz jak złozyć wniosek 500+ on-line

 

Od dnia 01 sierpnia br.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu będzie przyjmował  wnioski o świadczenie wychowawcze w formie papierowej  w godzinach urzędowania Ośrodka tj. w  dniach : poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 700 – 1500 oraz we wtorek w godz. 700 – 1700 - pokój nr 6   lub  listownie pocztą.

Uwaga! Obowiązują nowe formularze wniosków :

Wniosek 500+

Załącznik do wniosku 500+

 

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.

Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w siedzibie Ośrodka  w  Grojcu.

 

POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku rodzica rozwiedzionego bądź będącego  w separacji niezbędny będzie jednak dokument potwierdzający faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi lub orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej.

 

Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Złożenie wniosku w tym okresie  gwarantuje  otrzymanie świadczenia 500+  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.

 

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko.

Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.

W przypadku zgłoszenia organowi  zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, organ właściwy przekazuje wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

 

Bez zmian pozostał zapis o zastosowaniu przepisów o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku  przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

W dalszym ciągu Wojewoda  pełni funkcję instytucji właściwej  do rozpatrzenia wniosku .

 

UWAGA! WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO OD DNIA

  • 01 lipca 2019. drogą elektroniczną
  • lub od 01 sierpnia 2019r. w sposób tradycyjny.

 

Informator 500+

Skrócony Informator 500+

Broszura 500+

 

Tagi