GOPS : Nabór wniosków na stypendia szkolne

Od 1 września br. rozpocznie się w GOPS kolejny nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Oświęcim do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym  dla uczniów rozpoczynających naukę  w roku szkolnym 2019/2020.

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu ul. Beskidzka 100 pokój numer 10-11  w nieprzekraczalnym terminie tj.

  • od dnia 01 do dnia 15 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół
  • od dnia 01 do dnia 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest  niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2019r. poz. 1507)  czyli  528,00zł netto.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu GOPS :

  • 33/ 846-64-27
  • 33/ 846-64-28.

 

Tagi