Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - rozeznanie potrzeb w Gminie Oświęcim

Gmina Oświęcim składa wniosek o środki w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Oświęcim do dnia 18.10.2019r. mogą zgłaszać zainteresowanie udziałem w programie.

Zgłoszenia składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu osobiście, telefonicznie (33) 846 64 21 lub 846 64 23 bądź za pośrednictwem poczty e-mail gops@gops.gminaoswiecim.pl.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności.

 

Zainteresowanie udziałem w programie należy zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul. Beskidzka 100 do dnia 18 października 2019 roku:

  • osobiście
  • telefonicznie (33) 846 64 21, 846 64 23
  • za pośrednictwem poczty e-mail gops@gops.gminaoswiecim.pl

 

Tagi