Złóż wniosek i skorzystaj z asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Nabór osób zainteresowanych usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 

W miesiącu styczniu 2020r. na terenie Gminy Oświęcim startuje program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Nabór osób zainteresowanych  usługą asystenta  osobistego osoby niepełnosprawnej będzie prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu.

 

KTO JEST ADRESATEM PROGRAMU?

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

 

NA CZYM POLEGA POMOC ASYSTENTA?

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00- 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z założeniami Programu jego uczestnik nie powinien ponosić odpłatności za usługi asystenta.

 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Osoby niepełnosprawne w celu zgłoszenia się do Programu winny dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą  w Grojcu ul. Beskidzka 100  wypełnioną Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie internetowej jak również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą  w Grojcu oraz dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności. 

 

Więcej informacji dotyczących Programu można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu ul. Beskidzka 100 osobiście, telefonicznie: Marta Lach (0-33) 846-64-23 lub za pośrednictwem poczty e-mail (m.lach@gops.gminaoswiecim.pl).

 

 

Tagi