GOPS: zapraszamy do składania wniosków do Programu "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020"

Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie w kwocie 48.480 zł na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny gminy zaplanowano na 12.000 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa”  w Gminie Oświęcim będzie realizowany w ramach pobytu dziennego tj. usług opieki w miejscu zamieszkania. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności , a także nad osobami ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności. W 2020 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 

Opieka wytchnieniowa może umożliwić  opiekunom czasowe odciążenie od codziennych obowiązków  łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeżeli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 75 punktów, wówczas osoba kwalifikuje się do opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul Beskidzka 100 dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie:

 

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020
  2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
  3. Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
  4. Obowiązek informacyjny – podpisany
  5. Oświadczenie COVID 19 - podpisane

 

Nabór wniosków jest otwarty – do wyczerpania limitu godzin.

 

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają Pani Marta Lach tel. (0-33) 846-64-23 email. m.lach@gops.gminaoswiecim.pl Pani Anna Chojnacka tel. (0-33) 846-64-20

 

Jednocześnie informujemy, iż prowadzony jest nabór osób, które będą świadczyć usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy również proszone są o kontakt z GOPS.

 

 

    Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Oświęcimiu

          /-/ Anna Chojnacka

 

Tagi