Nabór wniosków na stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s. w Grojcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 rodzice, opiekunowie prawni,   a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych a także wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim.

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest  niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (j.t. Dz.U.2019.1507.t.j. z późn. zm.)  czyli   528,00 zł netto.

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu ul. Beskidzka 100   w nieprzekraczalnym terminie tj.

  • od dnia 01 do dnia 15 września 2020 roku w przypadku uczniów szkół
  • od dnia 01 do dnia 15 października 2020 roku w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Druki wniosków do pobrania :

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Dodatkowe informacje można odnaleźć w zakładce Stypendia szkolne

lub uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu ul. Beskidzka 100 : (33) 846 64 27  i (33) 846 64 28.

 

 

 

 

 

 

Tagi