„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje, iż Gmina Oświęcim kolejny rok z rzędu ubiega się środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Gmina Oświęcim planuje realizację program w dwóch formach tj. 

  • w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

 

W ramach Programu ustalone są limity:

  • limit maksymalnie 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
  • limit maksymalnie 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

W przypadku dużej liczby chętnych Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

 

W przypadku uzyskania środków finansowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ogłosi nabór osób chętnych do uzyskania w/w. wsparcia.

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać

 

 

Tagi