„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje, iż Gmina Oświęcim kolejny rok z rzędu ubiega się środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

 

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
 5. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin (zegarowych) miesięcznie.
 • Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 W przypadku dużej ilość chętnych Gmina będzie brała pod uwagę szczególnie osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 

 W przypadku uzyskania środków finansowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ogłosi nabór osób chętnych do uzyskania w/w. wsparcia.

 

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać

 • pod numerem telefonu (0-33) 846 64 20 lub 21-  Pani Marta Lach,
 • lub pod adresem : http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021 

 

Tagi