„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2021- Nabór wniosków!

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z Programu proszone są o składanie niezbędnych dokumentów w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło  w grudniu 2020 roku program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie w kwocie 98.787 zł na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy z czego 14.790 zł na pomoc w formie pobytu całodobowego, a 83.997 na realizację usług opieki w domu.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności które mają niepełnosprawność sprzężoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Pod uwagę będzie brany także stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników programu.

 

W 2021 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego i limit 14 dni w ramach pobytu całodobowego.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeżeli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas osoba kwalifikuje się do opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul Beskidzka 100 dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021
  2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM
  3. Informacje do oceny wg. skali FIM
  4. Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
  5. Obowiązek informacyjny – podpisany
  6. Oświadczenie COVID 19 - podpisane

 

Nabór wniosków jest otwarty – do wyczerpania limitu godzin.

 

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają :

 

Więcej informacji na temat Programu pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2

 

Tagi