Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu rozpoczął nabór do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności.

         

 

Gmina Oświęcim uzyskała środki finansowe w kwocie 34.525,00zł w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

 Jest to Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej  (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi)

 

Uczestnik Projektu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul. Beskidzka 100 dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
 3. Obowiązek informacyjny – podpisany.
 4. Oświadczenie COVID 19 – podpisane.

 

Dokumenty w formie papierowej dostępne są również w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu , ul. Beskidzka 100, 32-600 Grojec

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu

telefon (033) 846 64 23,  adres mail: m.lach@gops.gminaoswiecim.pl

 

Więcej informacji dotyczących Programu można znaleźć na stronie : https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

 

Tagi