Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej- indywidualna terapia sensoryczna SI

Przedmiot usługi : Indywidualna terapia sensoryczna SI klientów GOPS Oświęcim – dzieci, w wymiarze maksymalnie 60 godzin.

 

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Oświęcim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0012/20

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna terapia sensoryczna SI  klientów GOPS Oświęcim – dzieci, w wymiarze maksymalnie 60 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Wykonawcę narzędzia diagnostyczne  dotyczących uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania uczestnika projektu  lub miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Oświęcim.
 2. W związku  z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego usługa może być realizowana telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków  komunikacji internetowej.
 3. Realizacja usługi telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji internetowej możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.
 4. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 5. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

 

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od sierpnia 2021 roku do  20 grudnia 2021 roku.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Profil działalności musi obejmować świadczenie terapii sensorycznej i osoba świadcząca usługę musi posiadać udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji terapii sensorycznej tj:

 1. Ukończone studia magisterskie  - kierunek fizjoterapia
 2. Ukończona specjalizacja Terapii Sensorycznej I i II stopnia – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80
 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnej terapii sensorycznej SI – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20
 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium : doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnej terapii SI zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnej terapii SI weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia i oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji: do 10 osób dla których wykonawca zrealizował usługi indywidualnej terapii SI – 5 pkt, powyżej 10 do 30 osób dla których wykonawca zrealizował usługi indywidualnej terapii SI – 10 pkt, powyżej 30 do 50 osób dla których wykonawca zrealizował usługi indywidualnej terapii SI – 20 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.

 1. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. Należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT lub koniecznych do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Grojec ul. Beskidzka 100, 32-615 Grojec do dnia 29.07.2021 r. do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

 

 Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

      /-/ Anna Chojnacka

Tagi