Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej- kurs prawa jazdy

Przedmiot usługi : realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dla 2 osób.

 

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Oświęcim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0012/20

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

I. Opis przedmiotu usługi

Realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dla 2 osób.

 

II. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno-prawna realizowana w okresie od podpisania umowy do 30.11.2021 obejmująca realizację całości kursu prawa jazdy tj.: materiały dla uczestników, koszt badań lekarskich, kurs teoretyczny, kurs praktyczny, opłata za pierwszy egzamin.
 2. Zajęcia teoretyczne będą realizowane w pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę na terenie gminy Oświęcim lub miasta Oświęcim.
 3. Rozpoczynanie i kończenie zajęć praktycznych będzie na terenie gminy Oświęcim lub miasta Oświęcim.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawca posiada profil działalności i uprawnienia do wykonywania usługi.
 2. Wykonawca posiada wyposażenie pozwalające na realizację kursów.
 3. Wykonawca nie jest objęty zakazem dostępu do środków publicznych.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10
 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia”,  weryfikowane na podstawie oświadczenia strony,  zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji: od 1 do 20 osób dla których przeprowadzono kurs – 5 pkt. Powyżej 20 osób dla których przeprowadzono kurs – 10 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.
 2. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
  a następnie, po zsumowaniu, stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

V. Dokumenty wymagane w ramach oferty:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt III,
 2. Oświadczenie wykonawcy o ilości przeprowadzonych kursów.
 3. Oświadczenie wskazujące adres pomieszczeń w których realizowane będą zajęcia teoretyczne.
 4. Informacja cenowa – stawka za 1 kurs brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników, badań lekarskich oraz egzaminu.
 5. Wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający profil prowadzonej działalności

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Grojec ul. Beskidzka 100, 32-615 Grojec do dnia 29.07.2021 r. do godz. 9:00.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie

 

    Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

/-/ Anna Chojnacka

 

 

Tagi