Rosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022r. próg dochodowy uprawniający do świadczeń i usług z systemu pomocy społecznej będzie wynosił : • dla osoby samotnie gospodarującej – 776zł (wzrost o 11%), • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o 14%).

Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.

 

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Tagi