„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2022- nabór wniosków!

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z Programu proszone są o składanie niezbędnych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - NABÓR WNIOSKÓW

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie w kwocie 225.000,00 zł na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy z czego 187.200,00 na realizację usług opieki w domu, a 37.800,00 zł na pomoc w formie pobytu całodobowego.

 

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Adresaci Programu 

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 2. Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną

 3. W 2022 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego i limit 14 dni w ramach pobytu całodobowego.

 

Zasady realizacji Programu

 1. Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 2. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu i w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym), która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 1. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów , wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę  poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne. W przypadku braku takiego wskazania wybór osoby dokonywany jest przez tut. ośrodek

 

Przyjmowanie wniosków

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu ul.Beskidzka 100 dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie :

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej

 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności

 4. Klauzula informacyjna 2022– podpisana

 5. Klauzula informacyjna RODO 2022-  podpisana

 6. Oświadczenie COVID 19 – podpisane

 7. Oświadczenie o wskazaniu opiekuna – jeżeli dotyczy

Komplet dokumentów należy składać do 10 lutego 2022 roku bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu ul. Beskidzka 100  lub za pośrednictwem poczty na adres jw.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

Przewidywana liczba uczestników to 23 osoby, w tym 20 osób dorosłych i 3 dzieci.

Po 10 lutym 2022 roku nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Druki do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w Grojcu ul. Beskidzka 100  oraz poniżej.

 

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają :

 • Pani Anna Chojnacka tel. (0-33) 846 64 22, email a.chojnacka@gops.gminaoswiecim.pl
 • Pani Marta Lach tel. (0-33) 846 64 23 email m.lach@gops.gminaoswiecim.pl

 

Link do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

 

Tagi