Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- aktualizacja

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 1020).

 

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie :

  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  • oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu.

 

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40zł. za osobę dziennie.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu ul. Beskidzka 100 , 32-600 Grojec.

 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. (33) 846 64 21 lub 846 64 23 oraz wysyłając maila na adres : e-mail gops@gops.gminaoswiecim.pl.

 

 

 

Do pobrania: