Zmiany w wypłacie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwia w pewnych przypadkach przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022.1020 ze zm.)  gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni, w przypadku, gdy osoba której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (należy dostarczyć orzeczenie);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (należy dostarczyć niniejszy dokument wraz z tłumaczeniem na język poleski dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży (należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie) lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim znajdującym się w ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez osoby dorosłej przekroczyli granicę.

 

Ważne!

Informuję także, że  ustawa z dnia 08.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022.1383) uregulowała  termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do dnia 30.06.2022 r.

Wniosek za ten okres składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca 2022r., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. (033) 846 64 21 lub 846 64 23 oraz wysyłając maila na adres  e.mail gops@gops.gminaoswiecim.pl.

 

Tagi