Od dziś można składać wnioski o dodatek węglowy. Weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku

Obsługą dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu.

 

Wnioski można składać :

Druki wniosków można odebrać w siedzibie GOPS lub pobrać tutaj 

Zobacz filmik jak wypełnić wniosek 

 

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

 

Jeśli z danego gospodarstwa wniosek złoży więcej niż jedna osoba, to dodatek będzie przyznany tylko pierwszemu wnioskodawcy.

 

Dodatek węglowy wypłacany jest jednorazowo w wysokości 3000 zł.

 

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu osoby/rodziny.

 

 Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, przez co rozumie się :

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek mogą otrzymać tylko osoby fizyczne.

 

 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła kilka istotnych zmian do Ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1692 z późn. zm.), a w szczególności :

 

 1. Przedłużenie terminu wypłaty dodatku węglowego do 60 dni.

 

 1. Jeden dodatek na jeden budynek.

Nowela wprowadziła zasadę, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe- to jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Tym samym znacząco ograniczono liczbę wypłacanych świadczeń.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

3.Rozszerzenie weryfikacji danych zawartych we wniosku.

Zgodnie z art. 2 ust. 15 Ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Dokonując weryfikacji wniosku bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

  1. świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  2. świadczenia wychowawczego,

  3. dodatku osłonowego,

  4. dodatku mieszkaniowego,

 3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

 

Dodatkowo nowelizacja ustawy daje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Ponadto, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku organ zawsze może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i zażądać przedstawienia dodatkowych informacji np. deklaracji CEEB, deklaracji podatkowych, umowy najmu mieszkania/lokalu, umowy użyczenia mieszkania/lokalu, orzeczenia o rozwodzie/separacji.

Z uwagi na fakt, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń- w przypadkach uzasadnionych wątpliwości organ zobowiązany jest zawiadomić organy ścigania.

 

4.Weryfikacja wpisu/zgłoszenia do CEEB oraz prawdziwości danych dotyczących źródeł ogrzewania.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – świadczenie to nie może być przyznane.

Organ posiada prawo do weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, przekazania odpowiednich dokumentów czy dowodów.

Możliwość ta dotyczy również przypadków gdzie deklaracja CEEB zawiera niepełne informacje – np. nie wskazano, że źródło ciepła jest źródłem eksploatowanym, nie wskazano, że jego funkcją jest ogrzewanie (C.O.), czy też (w przypadku kotłów na paliwo stałe) nie wskazano stosowanego rodzaju paliwa.

 

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, stosuje się znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

3 listopada 2022r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy od dodatku węglowym :

 

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego będzie sporządzona notatka służbowa. 

 

W przypadku, gdy w jednym lokalu mieszkalnym zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek węglowy będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu.

 

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, dodatek węglowy przysługuje także gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku, a w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.

 

Osoby spełniające wyżej wymienione warunki, mogą ponownie składać wnioski o dodatek węglowy  nawet jeżeli wcześniejsze postępowania zakończyły się decyzją odmowną lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Ostateczny termin składania wniosków o dodatki węglowe upływa 30 listopada 2022 roku.

 

Tagi