Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Z dniem 1 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana druku wniosku o wypłatę świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie :

  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  • oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu.

 

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40zł. za osobę dziennie.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu ul. Beskidzka 100 , 32-600 Grojec.

 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. (33) 846 64 21 lub 846 64 23 oraz wysyłając maila na adres : e-mail gops@gops.gminaoswiecim.pl.

 

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwia w pewnych przypadkach przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022.1020 ze zm.)  gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni, w przypadku, gdy osoba której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (należy dostarczyć orzeczenie);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (należy dostarczyć niniejszy dokument wraz z tłumaczeniem na język poleski dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży (należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie) lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim znajdującym się w ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez osoby dorosłej przekroczyli granicę.

Ważne!

Informuję także, że  ustawa z dnia 08.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022.1383) uregulowała  termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do dnia 30.06.2022 r.

Wniosek za ten okres składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca 2022r., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. (033) 846 64 21 lub 846 64 23 oraz wysyłając maila na adres  e.mail gops@gops.gminaoswiecim.pl.

 

Tagi