Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

  

 

LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH

Wymagania formalne na

Stanowisko  PRACOWNIK SOCJALNY  

 

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu :

 

L.p.       Imię  i  nazwisko                             Miejsce zamieszkania

  

1.         Joanna  Gąska                                   32-600  Chełmek

 

2.         Wioletta Brombosz                             32-600 Poręba Wielka    

 

3.         Justyna  Bożek                                    32-600 Oświęcim

 

4.         Agnieszka Seidler                              32-600 Oświęcim

 

 

 

                                                                                    

                            Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                       w Oświęcimiu

                                                                                                                             /-/ Anna Chojnacka

 

 
 
 
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
z/s w Grojcu ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego -1 etat
 
Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko :
 
I Wymagania niezbędne :
 
 • Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 48, poz.320)tj.:
    - posiadanie  dyplomu   ukończenia   kolegium   pracowników   służb społecznych,        
    - ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
    - do 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do
       zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków :
       - pedagogika
       - pedagogika specjalna
       - politologia
       - polityka społeczna
       - psychologia
       - socjologia,
       - nauki o rodzinie
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 
II Wymagania pożądane :
 • Doświadczenie zawodowe
 • Empatia
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
 • Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość obsługi komputera
 
III Zakres wykonywanych zadań :
 1. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu
systemowego  GOPS  współfinansowanego   ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego .
 1. Przygotowywanie   wniosków   i   realizacja  projektów   ze   środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie    pomocy    osobom    i    rodzinom   we    wzmacnianiu    lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w środowisku w ramach projektu systemowego GOPS.
 3. Przeprowadzanie   wywiadów    środowiskowych    i    kompletowanie dokumentacji w ramach projektu systemowego GOPS.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej projektu systemowego GOPS i inne.
 
IV Wymagane dokumenty :
 • List motywacyjny
 • Życiorys zawodowy ( curriculum vitae ).
 • Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 • Inne   dodatkowe  dokumenty   o   posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach.
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
 • Oświadczenie  osoby  przystępującej  do  naboru,  że  nie  była  skazana                      prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego   lub  umyślne  przestępstwo   skarbowe   (  w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych ).
 
V Termin składania dokumentów :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS, przy ulicy Beskidzkiej 100 – w sekretariacie pokój nr 2 lub pocztą elektroniczną na adres gops@gops.oswiecim-gmina.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu  elektronicznego  lub  pocztą  na  adres   Gminnego  Ośrodka   Pomocy Społecznej  w  Oświęcimiu  ul. Beskidzka 100   32-600  Oświęcim  -  Grojec  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego  ”.   
 
Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 21 października 2011r. do godziny  1200.
 
Dokumenty aplikacyjne wymagane w ogłoszeniu o naborze, przesłane pocztą lub pocztą kurierską uważa się za doręczone w terminie,   jeżeli  zostaną dostarczone do sekretariatu GOPS do godziny 12,00  dnia 21.10.2011r
 
Aplikacje,  które  wpłyną  do  GOPS  po  wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja  o  wynikach   naboru  będzie  umieszczona na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.wrotamalopolski.pl/BIP/oswiecim) oraz na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Oświęcimiu przy ul.Beskidzkiej 100.
Spośród  kandydatów,  którzy  złożyli  komplet dokumentów  w  wymaganym terminie zostaną wyłonione osoby,  z  którymi  zostanie  przeprowadzony  test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna.
O  wynikach  postępowania  zostaną  powiadomieni  wszyscy  kandydaci,  po zakończeniu postępowania konkursowego.
 
 
 
Wymagane dokumenty  aplikacyjne: list motywacyjny, CV(z uwzględnieniem  
 dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone  klauzulą :   „ Wyrażam  zgodę  na   przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie danych osobowych / dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. /”.
 
Kierownik GOPS
Anna Chojnacka
 

 

 

 

Tagi