Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób niedosłyszących


 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( DZ.U. Nr 209, poz 1243), tutejszy Ośrodek informuje, że osobie uprawnionej, będącej osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz.1060) przysługuje bezpłatne świadczenie w formie tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika.
 
Każda z osób mająca trudności w komunikowaniu się, która zechce załatwić sprawę w tutejszym Ośrodku powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed wystąpieniem zdarzenia.
 
Zgłoszeń prosimy dokonywać  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie  :
  1. złożenie pisma na dzienniku podawczym tut. Ośrodka,  siedziba Ośrodka Grojec ul. Beskidzka 100
  2. przesłanie faksem na numer +48 (33) 846 64 32
  3. przesłanie e-maila na adres gops@gops.oswiecim-gmina.pl
 
Kontakt można również nawiązać:
  • - telefonicznie przez osobę trzecią +48 (33) 846 64 27, 846 64 37
 
Zgłoszenie winno zawierać:
  1. dane kontaktowe
  2. tematykę spotkania oraz datę i godzinę wizyty w urzędzie
  3. oczekiwany sposób komunikowania się.
 
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w proponowanym przez osobę uprawnioną terminie za jej wiedzą zostanie wyznaczony nowy termin kontaktu z urzędem.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Tagi