Od 1 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne!

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów (od 7 do 24 roku życia) zamieszkałym na terenie Gminy Oświęcim.

 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy składaćw siedzibie tutejszego Ośrodka tj. Grojec ul. Beskidzka 100 w terminie:
  • od dnia 01 do dnia 15 września 2013 roku w przypadku uczniów szkół
  • - od dnia 01 do dnia 15 października 2013 roku w przypadku słuchaczy kolegiów
 
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 456 zł netto.
 
Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce  Pomoc materialna dla uczniów oraz pod numerem telefonu : (33) 846-64-27, lub  846-64-28
 

 

Tagi