Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń szkolnych !

 

 

Przypominamy o obowiązku dostarczenia do dnia 30.09.2013r. zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły-w przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej.
 
 
Jest ono niezbędne do wypłaty :
- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- a w przypadku dziecka które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego od miesiąca września br.oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
W decyzjach przyznających świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 szczegółowo określone jest na jakie dzieci należy dostarczyć zaświadczenie szkolne oraz wypłata jakich świadczeń uwarunkowana jest jego przedłożeniem.
Tagi