Przetarg nieograniczony-Odpowiedź na zapytanie SIWZ

Dotyczy ogłoszenia: 366212 - 2013, data 10.09.2013r., na usługi szkolenioweGminny Ośrodek Pomocy                                                          Oświęcim, dnia 13.09.2013 r.
Społecznej w Oświęcimiu

 

O D P O W I E D Ź
Na zapytanie w sprawie SIWZ

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz, 907) w trybie przetarg nieograniczony na :

Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego z podziałem na zadania częściowe

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

 

 

1. Dotyczącym zadania częściowego numer 6 Obsługa komputera z certyfikatem ECDL+mała księgowość i fakturowanie. Proszę o wyjaśnienie czy my jako wykonawcy jesteśmy zobowiązani wystawić certyfikat ECDL. W załączniku przesyłam wzór certyfikatu który wystawiamy, czy będzie on respektowany?

 

 

2. Jak Państwo rozumieją wymiar godzin szkoleniowych dziennie (1 godzina to 45 min czy 60 min)? 

 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następująca

 

Ad.1. Dotyczy : Zadanie częściowego Nr 6 

 

Obsługa komputera z certyfikatem ECDL + mała księgowość i fakturowanie – 1 osoba 

Po analizie zapisów przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych Wykonawcy, Zamawiający rezygnuje dokonując modyfikacji zapisów SIWZ z wymogu wykonania szkolenia obsługi komputera z certyfikatem ECML.

Obecne brzmienie Zadania częściowego nr 6 jest Obsługa komputera + mała księgowość i fakturowanie – 1 osoba. Pozostałe zapisy siwz bez zmian. Szkolenie winno być ukończone wystawieniem zaświadczenie.

 

 

Ad. 2  

Zamawiający, ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pisze o 1 godzinie: zajęć teoretycznych, praktycznych,  szkoleniowych, dziennych, zegarowych rozumie zawsze 60 min i takiego wymiaru czasu szkoleń będzie wymagał. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawcom którym przekazano SIWZ.


                                                                                              

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

/-/ Anna Chojnacka

  

_________________________________________________________________________

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców

Gminy Oświęcim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego 

 

 

Tagi