Poznaje siebie rozumiem innych - kontynuacja Projektu

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” - kolejna edycja projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu

 Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu  rozpoczął kolejny rok realizacji dobrze znanego mieszkańcom gminy, projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna klientów GOPS ze środowisk wieloproblemowych. Ważne jest aby na podstawie posiadanej dokumentacji, obserwacji ale przede wszystkim rozmów z rodzinami objętymi pomocą Ośrodka zastosować takie instrumenty, dzięki którym udzielone kompleksowe wsparcie przyczyni się do uzyskania trwałych i oczekiwanych zmian.

 

Uczestnikami wyżej wspomnianego projektu są osoby spełniające następujące kryteria:

·        zamieszkałe na terenie Gminy Oświęcim

·        korzystające ze wsparcia GOPS (w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej)

·         będące w wieku aktywności zawodowej:

·    w rodzinach, w których występują co najmniej dwa z niżej wymienionych problemów tj. ubóstwo, bezrobocie, przemoc domowa, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub trudności opiekuńczo-wychowawcze, alkoholizm

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby u których występują problemy: przemocy domowej, trudności opiekuńczo-wychowawczych.

 

W styczniu i lutym bieżącego roku rozpoczął się proces rekrutacyjny do projektu.

Na podstawie analizy dokumentacji pracownicy socjalni wytypowali potencjalnych uczestników, którzy w trakcie indywidualnych spotkań wypełnili karty rekrutacyjne.

 

Następnie osoby uczestniczyły w spotkaniach rekrutacyjnych, mających na celu szczegółowe przedstawienie działań projektu, poznanie oczekiwań uczestników, a przede wszystkim zbadanie ich motywacji. Spotkania zorganizowano w biurze Sołtysa w Brzezince, dyżurce pracownika socjalnego w budynku LKS „Zaborzanka” Zaborze oraz budynku GOPS na Stawach Grojeckich. W  wyniku działań rekrutacyjnych zostanie wybranych 20 uczestników, którzy wezmą udział w projekcie w 2014r.

 

Nadal zauważa się duże zainteresowanie udziałem w projekcie systemowym wśród mieszkańców gminy Oświęcim. Wymierne efekty i duże zadowolenie przyniosły również uruchomione w poprzednich latach: poradnictwo indywidualne (psycholog, pedagog, prawnik), terapia rodzinna, zajęcia z doradcą zawodowym, po których istnieje możliwość sfinansowania kursów zawodowych lub zajęć doszkalających, usługi terapeuty rodzinnego, warsztaty wykorzystywania wolnego czasu z dziećmi oraz warsztaty kompetencji wychowawczych. Zastosowanie instrumentów zależąc będzie z przeprowadzonych diagnoz i zapotrzebowania uczestników projektu.

 

Organizacja projektu systemowego przewiduje również animację działań środowiskowych sfinansowanych z wkładu własnego. Mają one na celu zwiększenie świadomości, wiedzy i wrażliwości społeczności  lokalnej na temat wykluczenia społecznego, szeroko rozumianą integrację a tym samym zapobieganie stygmatyzacji społecznej. Działania środowiskowe obejmują swym zasięgiem zarówno uczestników projektu, ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców gminy Oświęcim. Przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z przedstawicielami środowiska lokalnego planuje się zorganizowanie pikniku rodzinnego oraz zajęć skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak również dorosłych.

 

Realizacja działań projektowych będzie trwała do końca 2014r. Osoby realizujące projekt mają nadzieję, iż dodatkowe wsparcie skierowane do uczestników projektu przyczyni się do poprawy ich kompetencji życiowych, rodzicielskich i wychowawczych, podniesie poczucie własnej wartości i samooceny a także poprawi ich jakość życia i funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

 

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców

Gminy Oświęcim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

 Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Tagi