Wysokość świadczeń i kryteria przyznania

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej, tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się : egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

1)   braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

2)     braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej :

1)     do ukończenia przez nią 18 roku życia,

2)     w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

3)     w przypadku posiadania przez nią orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

Świadczenia z Funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. na osobę uprawnioną.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej ustalona jw. jest niższa niż 100 zł.- świadczenie to nie przysługuje.

Powyższa zasada (tzw. "złotówka za złotówkę")  będzie miałya zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r. 

 

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości:

1)     w razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty,

2)     w razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym od rodziców dziecka za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych.

 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1)     została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

2)     zawarła związek małżeński.

 

Przyznanie prawa do świadczeń uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Prawo do świadczeń z funduszu przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się (uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz powiększony o dochody uzyskane i pomniejszony o dochody utracone) nie przekracza kwoty 800,00zł. (od okresu zasiłkowego 2020/2021 - 900,00zl.)

 

Ustalając prawo do świadczeń z Funduszu na okres świadczeniowy trwający od  01.10.2019r. do 30.09.2020r. brany jest pod uwagę dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2018r., a na okres trwający od  01.10.2020r. do 30.09.2021r. dochód z roku 2019r.