Zespół interdyscyplinarny

„Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 6/2011z dnia 10 lutego 2011.

Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z 29 lipca 2005r. oraz Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr LI/399/10 z dnia 27 października 2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1)     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

2)     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3)     placówek oświatowych Gminy Oświęcim

4)     Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

5)     Kuratorskiej Służby Sądowej

6)     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Oświęcimiu.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko,

Stanowisko

Instytucja

1.

Anna Chojnacka

Dyrektor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

2.

Marta Lach

Zastępca Dyrektora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

3.

Tomasz Balon

Naczelnik Wydziału Prewencji

Komenda Powiatowa Policji  w Oświęcimiu

4.

Sylwia Sajak

Przewodnicząca

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5.

Agnieszka Mrzygłód-Nadajczyk

Kurator zawodowy

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Oświęcimiu

6.

Leokadia Kukla

Dyrektor

Przedszkole Samorządowe w Włosienicy

7.

Jolanta Jędras

Dyrektor

Przedszkole Samorządowe w Brzezince

8.

Anna Kotara

Pedagog

Szkoła Podstawowa w Zaborzu

    9.

Tadeusz Baraniecki

Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Babicach

10.

Agata Kowol

Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Brzezince

11.

Joanna Wysogląd

Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Grojcu

12.

Cecylia Stokłosa

Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Włosienicy

13.

Małgorzata Bucka

Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej

14.

Bartłomiej Karolus

Dyrektor

Zespół Szkolno-Przedszkolny                            w Harmężach

15.

Marta Pastwa-Tusińska

Pedagog

Szkoła Podstawowa w Rajsku

16.

Agata Klimas

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu

17.

Joanna Pawela

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

18.

Magdalena Wolak

Psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu

 

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1)  Integrowanie i koordynowanie działań organizacji i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

2)  Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

3) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

4)  Inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej

5)  Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów  związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodziny, dokumentowanie podejmowanych działań i ich efektów.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.  

 

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020r.

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019r.

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018r.

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r.

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r.

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015r.

 

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.