O GOPS

Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu - w tekście łatwym do czytania (ETR)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Oświęcim. 

  
Został utworzony z dniem 01 lipca 1996r. w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.
 
Obecnie Ośrodek realizuje również zadania gminy z zakresu :
1.    Świadczenia rodzinne.
2.    Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.
3.    Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
4.    Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5.    Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.
6.    Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
7.    Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8.    Karty Dużej Rodziny.
9.   Świadczenia wychowawcze (500plus).
10. Świadczenia Dobry Start (300+).
11. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

 

Podstawa prawna działania :

1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

2.     Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

3.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych),

4.     Uchwała Nr XVII/112/96 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 29 maja 1996r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu”,

5.     Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

 

Obszar działalności : teren gminy Oświęcim, tj. sołectwa : Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Stawy Grojeckie, Harmęże, Łazy, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica i Zaborze.

 

zobacz mapkę

 

NIP : 549-12-15-993

REGON : 357210212

 

Konta bankowe :       

  1.  bieżące :  Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 34 8110 1023 2003 0310 7682 0005

  2.  darowizny : konto bankowe Urzędu Gminy Oświęcim - z dopiskiem "darowizna GOPS" , Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 35 8110 1023 2003 0310 7884 0012

  3.  wpłaty tytułem zwrotu zadłużenia z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (dla komorników) : Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 77 8110 1023 2003 0310 7682 0007