Asystent rodziny

 

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie  Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej  uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju. 

 

 Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

1.    Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
2.     Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
3.     Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
4.     Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5.     Pomocy w integracji rodziny,
6.     Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
7.     Dążeniu do reintegracji rodziny
 
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
       1.     Pracy z rodziną tj:

·       konsultacji i poradnictwa specjalistycznego

·       terapii i mediacji

·       usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych

·       pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego

·       organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń

oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami

samopomocowymi”.

·         skierowaniu do rodziny Asystenta Rodziny 

      2.         Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na :
·        skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
·         wspieraniu rodziny przeżywającej trudności pomocą Rodziny Wspierającej
 
 
Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Oświęcim jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, 32-600 Grojec, ul.Beskidzka 100
 
Kontakt : P.Ewa Kinalska – starszy specjalista pracy socjalnej
                tel (0-33)846-64-28    
                e’mail : e.kinalska@gops.gminaoswiecim.pl