Działania

Głównymi kryteriami przyznania usługi asystenta są:

 • bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych
 • bezrobocie
 • alkoholizm
 • wielodzietność
 • bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • rodzina niepełna
 • niepełnosprawność
 • ubóstwo
 • choroba psychiczna
 • długotrwałą choroba
 • przemoc

 

Działania podejmowane na rzecz rodziny: 

 • diagnozowanie problemów rodziny poprzez m.in.  – wywiad środowiskowy,
 • określenie, wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb występujących w rodzinie, zapoznanie się z oczekiwaniami rodziny,
 • zmotywowanie, rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów oraz poprawy sytuacji życiowej,
 • sporządzenie, planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy z rodziną,
 • monitorowanie i wspieranie procesu zmian oraz  realizacji planu pracy z rodziną.

  

W ramach wykonywanych obowiązków asystenci współpracują między innymi z instytucjami takimi jak: 

 • placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 • służba zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego w Oświęcimiu, Oddział Psychiatryczny w Powiatowym Szpitalu w Oświęcimiu, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grojcu, Środowiskowy Zespół Wyjazdowy Psychiatryczny),
 • Zespół Kurateli Sądowej,
 • Dom Dziecka w Oświęcimiu
 • Świetlice terapeutyczne prowadzone przez Stowarzyszenie „Szansa”,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu i w Nowym Targu,
 • Centrum Psychoterapii „Sobrietas”,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień w Oświęcimiu,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu,
 • Klub Integracji Społecznej,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

W ramach współpracy z rodziną asystenci  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grocju podejmują działania: 

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego klientom w trudnych sytuacjach życiowych,
 • pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych,
 • kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości i poczucia sprawstwa,
 • wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród,
 • zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem artykułów plastycznych),
 • trening komunikacji interpersonalnej,
 • trening budżetowy,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym,
 • wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie,
 • pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia,
 • mobilizowanie do utrzymywania abstynencji,
 • motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się do zaleceń lekarzy, pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym),
 • odpowiadanie na bieżące problemy rodziny,
 • pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym  w celu bieżących konsultacji, wymiany informacji oraz planowania dalszej współpracy
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów z pracodawcami),
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. wsparcie w pisaniu pozwu o ustanowienie alimentów, wniosku o rozwód, podwyższenie alimentów, czy prawne uregulowanie kontaktów z dziećmi),
 • łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych,
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkania,
 • motywowanie do utrzymywania systematycznego porządku w mieszkaniu,
 • trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i higienę,
 • monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą, poprzez stały kontakt z wychowawcami, wspólne odrabianie zadań, domowych z dziećmi oraz pomoc w trudnościach szkolnych,
 • organizacja konferencji rodzinnych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, jako instytucja upoważniona przez Wójta Gminy Oświęcim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca każdego roku :

 • roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
 • roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny

 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Sprawozdanie za 2020r.

Sprawozdanie za 2019r.

Sprawozdanie za 2018r.

Sprawozdanie za 2017r.

Sprawozdanie za 2016r.

Sprawozdanie za 2015r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2019-2021

Treść Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2020r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2019r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2016-2018

Treść Programu 

Sprawozdanie z  realizacji  Programu za 2016r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2017r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015

Treść Programu

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2013r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

 

 

Zobacz galerię zdjęć

2016-12-06-Impreza Mikołajkowa dla niepełnosprawnych dzieci

2016-11-09-Konferencja asystentów rodziny

2016-09-10 - Impreza intergracyjna dla dzieci niepełnosprawnych

2016-08-30-Wycieczka do Twinpigs