Projekt systemowy

 

Projekt systemowy na lata 2010-2015

„Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców

Gminy Oświęcim”

 

W latach 2010-2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizuje projekt „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt skierowany jest do rodzin borykających się z problemami ubóstwa, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub przemocy.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Oświęcim poprzez utworzenie szerokiego systemu wsparcia rodziny.

 

W ramach działań projektu planuje się m.in. wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, poradnictwo prawne i zawodowe, kursy zawodowe. Realizowane będą treningi kompetencji wychowawczych, warsztaty wykorzystania wolnego czasu. GOPS zatrudni asystentów rodziny, których zadaniem będzie podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Projekt przewiduje także realizację działań środowiskowych mających na celu podniesienie wiedzy i wrażliwości społeczności lokalnej na tematykę wykluczenia społecznego. Planuje się organizację pikników rodzinnych, imprez integracyjnych, debat społecznych oraz w okresie wakacji zajęć dla dzieci.

  

 

                                 

W związku z realizacją projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został powołany Zespół Projektowy ds. realizacji projektu.

 

W skład zespołu wchodzą:

1.     Anna Chojnacka – Kierownik projektu

2.     Elżbieta Chowaniec – Specjalista ds. rozliczeń projektu

3.     Lidia Janas – Asystent finansowy Kierownika projektu

4.     Wioleta Brombosz – pracownik socjalny

5.     Maria Koniarz – pracownik socjalny

 

Posiedzenie Zespołu zwołuje Kierownik projektu w miarę rozeznanych potrzeb, przynajmniej jeden raz w miesiącu. Do zadań poszczególnych członków Zespołu należy w szczególności:

 

      I.        Kierownik projektu:

-         koordynowanie i nadzór nad przebiegiem projektu,

-         kontakt z Instytucja Pośredniczącą,

-         sprawozdawczość, raportowanie,

-         sporządzenie wniosków o płatność w części merytorycznej

-         nadzór nad rekrutacją uczestników projektu,

-         nadzór nad wyborem wykonawców projektu

-         nadzór monitoringu i ewaluacji przebiegu projektu

-         nadzór nad pracą zespołu projektowego

-         nadzór nad dokumentacją projektu

    II.        Specjalista ds. rozliczeń projektu:

-         nadzór nad finansową realizacją projektu

-         prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej

-         sporządzenie wniosków o płatność w części finansowej

   III.        Asystent finansowy Kierownika projektu

-         zamówienia publiczne i wybór wykonawców projektu

-         księgowanie kosztów projektu

-         sprawozdawczość finansowa

   IV.        Pracownicy socjalni:

-         przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

-         praca socjalna,

-         wnioskowanie o pomoc zgodnie z ustawą,

-         rekrutacja uczestników projektu,

-         prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu,

-         organizowanie działań o charakterze środowiskowym (imprez integracyjnych, pikników, debaty)

 

 

 

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców

Gminy Oświęcim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego