Wysokość świadczeń i kryteria przyznania

 

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

 

 

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kwoty 528 zł

Ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Wysokość stypendium:

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która wynosi 124zł., i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 nin. ustawy.

 

W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

  1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł., stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 131% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

(dochód na osobę nie przekracza 264zł. wysokość stypendium wynosi od 162,44 do 248,00zł)

  1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł  stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 130% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(dochód na osobę przekracza 264zł. wysokość stypendium wynosi od 99,20zł do 161,20zł)

 

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres :

  1. od września do czerwca,
  2. od października do czerwca- w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.  

 

 

 

Zasiłek szkolny 

 

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn zdarzenia losowego znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Poprzez zdarzenie losowe rozumie się powódź, pożar, kradzież, wypadek, nagłą chorobę, śmierć oraz inne zdarzenia

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie pomocy rzeczowej   o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego;

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych; tj. kwoty 620,00zł (124,00zł x5)