Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

 

Składanie wniosku i ustalenie prawa 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku 

Rozliczenie i wypłata 

 Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Ustalenie prawa do pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz ich wypłata następują na wniosek- w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze wniosków udostępnia GOPS. Można je również pobrać z zakładki : Formularze wniosków.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana jest na wniosek :

 1. rodziców lub opiekunów prawnych,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły,
 4. a także z urzędu,

 

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu w terminach :

 1. stypendium :
 1. od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego-  w przypadku uczniów szkół,
 2. od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego - w przypadku słuchaczy kolegiów,
 1. zasiłek szkolny w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

  

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku 

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć : 

 1. oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku  (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej) wraz  z dokumentami potwierdzającymi dochody,
 2. zaświadczenie szkolne w przypadku dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych.  

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć : 

 1. oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku  (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej) wraz  z dokumentami potwierdzającymi dochody,
 2. zaświadczenie   o uczęszczaniu ucznia do szkoły,
 3. dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialna np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę lub wypadek, odpis aktu zgonu, zaświadczenie wystawione przez Policję (kradzież, włamanie) lub Straż Pożarną (pożar) lub inne. 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz dokumentów niezbędnych do jej przyznania udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim, pokój nr 3

tel : +48 (33) 846 64 23

e'mail : e.chwierut@gops.gminaoswiecim.pl 

 

 Rozliczenie i wypłata 

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania imiennych potwierdzeń za poniesione koszty na cele edukacyjne (faktur, rachunków, zaświadczeń, biletów, dowodów wpłat KP  itp.)

W przypadku poniesienia wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjazdami do kina, teatru, muzeum itp. wydatki można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę (dyrektor, wychowawca, opiekun, organizator wyjazdu) z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia;

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

 

Data wystawienia dokumentu powinna się zawierać w okresach:

 1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.
 2. abonament za usługę internet oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.

Przykładowe formy wydatków kwalifikowanych do pomocy w formie rzeczowej :

 1. podręczniki szkolne
 2. pomoce dydaktyczne, np. : zeszyty, piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, okładki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny,  nożyczki, taśmy klejące, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, teczki, segregatory,
 3. tornister, plecak szkolny, torba szkolna,
 4. strój na zajęcia wychowania fizycznego, tj. bluza sportowa, dres sportowy, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, podkoszulka sportowa, obuwie sportowe,
 5. strój roboczy na praktyki zawodu- potwierdzone przez szkołę,
 6. przybory do nauki zawodu- potwierdzone przez szkołę,
 7. sprzęt muzyczny- potwierdzone przez szkołę,
 8. komputer, a także oprogramowanie, części do komputera, multimedialne programy edukacyjne, płyty CD i DVD,
 9. drukarka, a także tusze do drukarki, tonery, papier do drukarki,
 10. biurko szkolne, krzesło do biurka.
 11. korepetycje
 12. kursy językowe, komputerowe,
 13. imienne bilety miesięczne lub kwartalne na dojazdy na ww. zajęcia.

 

Terminy wypłat :

Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie, a jeżeli forma tego wymaga może być wypłacane w następujących terminach:

 1. do dnia 15 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,
 2. do dnia 15 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku. 

 Sposób wypłaty :

 1. przelewem bankowym na rachunek wnioskodawcy,
 2. w kasie GOPS lub Banku Spółdzielczym, ul. Kościelna 1,
 3. na rachunek bankowy placówki prowadzącej zajęcia.