Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

z dnia 11 lutego 2015r.

  

11 lutego br. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Oświęcim. W spotkaniu wzięło udział 14 osób. Osoby nieobecne usprawiedliwiły nieobecność pisemnie lub telefonicznie.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Chojnacka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 Podczas spotkania : 

►  omówiono sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2014 rok, w tym przepisy na podstawie, których został powołany i funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, podejmowane przez Zespół działania, dane statystyczne z realizacji procedury  ” Niebieska Karta”  ;

►  przedstawiono zaplanowane na 2015r. działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

→  grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

→  spotkania specjalisty ze sprawcą przemocy

→  pogadanki, prelekcje  w przedszkolach i szkołach zajęcia edukacyjne zarówno z rodzicami jak i uczniami w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

→  przeprowadzenie badań ankietowych dla dokonania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze gminy Oświęcim.

►  przedstawiono, że na wniosek GOPS w Gminie Oświęcim utworzono mieszkanie chronione dla ofiar przemocy. Omówiono zasady funkcjonowania, tryb przyznawania prawa pobytu, wsparcia udzielanego osobie przebywającej  w mieszkaniu.

►  przedstawiono przypadki rodzin, w których prowadzono działania w ramach procedury „ Niebieska Karta.”


Uczestnikom spotkania przekazano plakaty kampanii społecznej” Reaguj na przemoc”.

   

 Sporządziła : Joanna Pawela

 

 

 

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 28 maja  2015r.

 

28 maja  br. odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie Gminy Oświęcim. Przybyłych gości przywitała pani Anna Chojnacka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pani Chojnacka zapoznała obecnych z przebiegiem przeprowadzonej w dniu 15 maja br.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu  kontroli  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola dotyczyła realizacji w 2014r. zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Następnie przedstawiono uczestnikom sprawozdanie  z realizacji w 2014r. działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Oświęcim uchwalonego na lata 2014-2018. Przedmiotowe sprawozdanie zostało złożone do Rady Gminy Oświęcim dnia 13 kwietnia 2015r. 

W dalszej części spotkania  omówiono zmiany wniesione do Regulaminu działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  i Grup Roboczych. Zmiany Regulaminu podjęto w ramach Uchwały nr 1/2015 Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 28 maja 2015r. W głosowaniu wzięło udział 18 obecnych osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, żadna z osób nie zgłosiła sprzeciwu,  nie wstrzymała się od głosu.    

 W drugiej części posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego omówiono przypadki rodzin z Gminy Oświęcim, w których zachodziło podejrzenie występowania przemocy w rodzinie za okres od stycznia do maja br. Pracownicy socjalni ds. przemocy przedstawili działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty w przypadku 8 rodzin.

W spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło 18 osób.  

Przedstawiciele instytucji nie mogących wziąć udziału w posiedzeniu usprawiedliwili nieobecność.

 

Sporządziła: Joanna Pawela

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 29 września 2015r.

 

25 września br. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się czwarte w tym roku spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Oświęcim. W spotkaniu brało udział 21 osób. Osoby nieobecne usprawiedliwiły nieobecność.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Chojnacka- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na wstępie omówiono art.9c ust.7 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. dot. częstotliwości posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Wstępnie ustalono, że Zespół spotykać się będzie w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Posiedzenia Zespołu mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb, jednak nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na trzy miesiące.

W dalszej części Przewodnicząca Zespołu Pani Anna Chojnacka przedstawiła ofertę bezpłatnego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.”   Szkolenie realizowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wzmocnienie powołanych przy gminach zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych spowodowanych przemocą w rodzinie. Ustalono, że osoby zainteresowane udziałem zostaną zgłoszone na szkolenie.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego  podejmują różnorodne działania profilaktyczne w instytucjach, które reprezentują. Na spotkaniu zostały zaprezentowane sprawozdania z działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy za 2014r.

Na koniec posiedzenia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego pani Anna Chojnacka przedstawiła  Uchwałę NR X/100/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia załącznika nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018 uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XLVIII/360/13 z dnia 18 grudnia 2013r. Postanowieniem Rady Gminy Oświęcim wprowadzono „ Diagnozę przemocy w rodzinie w Gminie Oświęcim”. Dokument zawiera  analizę problemu przemocy domowej występującej w gminie Oświęcim w latach 2012-2014. Diagnozę opracowano na podstawie danych statystycznych własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz uzyskanych z Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Komendy  Powiatowej Policji w Oświęcimiu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Brzezince, placówek oświatowych Gminy Oświęcim.

 

Protokołowała: Joanna Pawela

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

z dnia 14 grudnia 2015r.

 

14 grudnia 2015r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu uczestniczyło 14 członków ZI. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu nieobecność usprawiedliwiły. 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Pani Anna Chojnacka przywitała przybyłych gości, podziękowała za współpracę w 2015r. oraz  przekazała świąteczne życzenia .

W trakcie spotkania omówiono przypadki rodzin zamieszkujących Gminę Oświęcim , w których w okresie od lipca do grudnia 2015r. wdrożono procedurę Niebieskiej Karty. Pracownicy socjalni ds. przemocy omówili 11 przypadków, w których zachodziło podejrzenie występowania przemocy w rodzinie. Przedstawiono również działania podejmowane przez GOPS, Policję, oświatę, służbę zdrowia, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzin dotkniętych problemem przemocy.  

W ramach upowszechniania informacji i edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestnikom spotkania przekazano materiały  informacyjne w formie ulotek, plakatów,  informatorów. Na prośbę przedstawicieli oświaty przekazano również ulotki dla dzieci, młodzieży oraz rodziców dotyczące dopalaczy.

 

Protokołowała: Joanna Pawela

 

GALERIA