Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

Wypłata

Składanie wniosku i ustalenie prawa
 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są :

 • od dnia 1 lutego- wnioski elektroniczne
 • od dnia 1 kwietnia - wnioski papierowe

 

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia wychowawczego można składać :

 1.  elektronicznie za pomocą :

►  portal Empatia

►  PUE ZUS

 systemy bankowości internetowej

Tutaj znajdą Państwo informacje jak zlożyć wniosek drogą elektroniczną :www.gov.pl/web/rodzina

 

 1. tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - pokój nr 6, tel. (33) 846 64 35.

Druki wniosków można już pobrać z GOPS lub ze strony internetowej www.gops.gminaoswiecim.pl

 

 

Z dniem 1 lipca 2019r. zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.

Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia.

W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w GOPS.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okresy  świadczeniowe od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

Przy czym dla wniosków złożonych od 1 lipca 2019r. okres świadczeniowy został wydłużony do dnia 31 maja 2021r.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końa okresu świadczeniowego-  nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
 
W przypadku zlożenia wniosku w terminie 3 miesiący od urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka- świadczenie zostanie wypłacone  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka ,objęcia opieką lub przysposobienia dziecka.
Zasada ta ma zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019 r.

 

W przypadku, gdy :

 1. został złożony nieprawidłowo wypełniony wniosek- podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

 2. osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów- podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.  

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.  

 

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko.

Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.

 

W przypadku zgłoszenia organowi  zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, organ właściwy przekazuje wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

  
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

Do wniosku o świadczenie wychowawcze dołącza się odpowiednie dokumenty - zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jak:

 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego  powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub wojewody, wyjaśnień oraz
informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

 

 
 
Wypłata
 

Świadczenia wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych. 

 

Sposób wypłaty :

1)      przelewem bankowym na wskazane konto,
2)      w kasie Banku Spółdzielczego w Oświęimiiu.
 

Terminy wypłat :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 30 kwietnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 czerwca tego roku,
 • od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku,
 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku,
 • od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku,
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sieprnia danego roku roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 paździenrika tego roku.