Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 30 marca 2016r.

 

30 marca 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie Oświęcim.  W spotkaniu uczestniczyło  17 osób.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Chojnacka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, następnie przedstawiła sprawozdanie za 2015 rok z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dalszej części spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji, wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zaprezentowali sprawozdania z podejmowanych w 2015r. działań edukacyjnych, profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy:

 1. Pierwsza prezentacja dotyczyła działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową w Rajsku. W 2015r. orgaznizowane były m.in. spotkania uczniów  z przedstawicielami Zespołu ds. Patologii i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, organizowano warsztaty na temat zjawiska cyberprzemocy, lekcje wychowawcze dotyczące zjawiska przemocy. Prowadzono indywidulane rozmowy z uczniami i rodzicami. Przekazywano informacje dotyczące działających na terenie gminy i miasta Oświęcim instytucji pomagających ofiarom przemocy, dostępnych formach pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy. Działania kierowane były do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach w ramach działań dotyczących zwalczania przemocy  podejmował współpracę z instytucjami miasta Oświęcim:  Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie, a także z Ośrodkami  Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i Brzeszczach również poprzez udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Informowano rodziców, grono pedagogiczne o działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Umieszczano informacje      dla uczniów i rodziców na gazetce w szkole na temat Punktów Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową.  

 3. Szkoła Podstawowa w Grojcu swoje działania realizowała stawiając sobie za cel reagowanie na przejawy przemocy i agresji w szkole, zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, rozeznanie problemu w środowisku uczniowskim, analizę i rozwiązywanie zaistniałych problemów, działań edukacyjno-profilaktycznych, kontroli negatywnych zachowań uczniów, podnoszenie kulturalnego zachowania uczniów, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Współpracowano również z rodzicami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką.

 4. Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowała w oparciu m.in. o programy : Koncepcja Pracy Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki Szkoły, Program Promocji Zdrowia, Program działań koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole, Program pracy pedagoga szkolnego. Prowadzono m.in. pogadanki, lekcje wychowawcze, warsztaty, szkolenia  i konferencje dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 5. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowała również szkoła podstawowa w Porębie Wielkiej.  W trakcie zajęć szkolnych omawiano tematykę bezpieczeństwa i przemocy domowej. Prowadzono pogadanki na temat: „ Czym są nieporozumienia między ludźmi”, „ Problemy związane z alkoholem, narkotykami, środkami odurzającymi” „ Cyberprzemoc”, „Konflikty – jak je rozwiązać”, „ Przemoc w rodzinie-gdzie szukać pomocy .  Wśród uczniów kl. IV-VI przeprowadzono ankietę na temat  bezpieczeństwa w szkole i w domu oraz w drodze do szkoły. W czerwcu 2015r. zorganizowano profilaktyczny festyn rodzinny pt. ” Z rodziną jak w bajce”.    Na bieżąco informowano o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku przemocy, dystrybuowano ulotki, wykonano gazetkę informacyjną.

 6. Gminne Gimnazjum nr 1 w Rajsku  zorganizowało spotkanie uczniów kl.I przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności prawnej związanejz używaniem przemocy oraz możliwości szukania pomocy. Organizowano warsztaty dla uczniów nt. „ Alkohol i narkotyki. Przyczyny uzależnienia, terapia, leczenie”, „ Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi. Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”. Przeprowadzano lekcje wychowawcze dotyczące zjawiska przemocy. Zorganizowano spotkanie dotyczące promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki.. Uczniów i rodziców informowano o możliwościach uzyskania wsparcia, rozwiązania konkretnych problemów. Działaniaw zakresie przeciwdziałania przemocy kierowano również do nauczycieli.

 7.  W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim działały 3  Punkty Konsultacyjno – Terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Oświęcim. Na terenie szkół i przedszkoli gminnych realizowane były warsztaty, spektakle, wywiadówki profilaktyczne.

 8. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Policja podejmowała interwencje, sporządzano Niebieskie Karty,  na bieżąco monitorowano zjawisko przemocy. Z uwagi na fakt, iż jednym z najczęstszych powodów stosowania przemocy jest alkoholizm, policjanci z Komendy Powiatowej Policji oraz podległych Komisariatów, aby przeciwdziałać zagrożeniom dot. tego problemu regularnie  sprawdzali miejsca sprzedaży alkoholu, patrolowali miejsca publiczne w pobliżu sklepów, lokali oraz szkół. Policja z powiatu oświęcimskiego mając na względzie problem przemocy w rodzinie, w szkole i środowisku zorganizowało w 2015r. 352 spotkania z młodzieżą oraz 280 spotkań z pedagogami w celu  podniesienia wiedzy z zakresu zapobiegania przemocy. Informowano dzieci i młodzież o przejawach przemocy domowej oraz sposobach jej przeciwdziałania . W czerwcu 2015r. z inicjatywy KPP Oświęcim przy współpracy Miejskiego Gimnazjum nr 4  w Oświęcimiu zorganizowano przedsięwzięcie pn. „Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2015”, które miało na celu uświadomienie jak ważna jest współpraca dzieci, młodzieży oraz dorosłych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym, jakimi są narkomania, alkoholizm oraz przemoc. W 2015r. przeprowadzono 7 szkoleń dla policjantów, podczas których omawiano problematykę dot. interweniowania w przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie, przestępstwa znęcania oraz możliwości przeciwdziałania.

 9. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na terenie Przedszkola Samorządowego we Włosienicy m.in. rozpowszechniano wśród rodziców i pracowników przedszkola ulotki i foldery uświadamiające możliwości działania w razie wystąpienia przemocy oraz informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizowano program profilaktyki podczas codziennych czynności i działań edukacyjnych oraz wychowawczych z dziećmi. Prowadzono zajęcia edukacyjne z dziećmi m.in. na temat zagrożeń płynących ze świata ludzi: przemoc, agresja, zły dotyk, pogadanek nt. odpowiednich zachowań pomiędzy dziećmi, których celem jest eliminacja agresywnych zachowań. Zorganizowano również spotkanie  z policjantem. Dodatkowo przedszkole wzięło udział w Programie Fundacji „ Dzieci Niczyje”  pt. „ Chronimy dzieci” opracowano i wdrożono „Dokument Polityki Ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.

 10. Samorządowe Przedszkole w Brzezince prowadziło pogadanki z dziećmi nt. „ Praw dziecka”, realizowano przedszkolny program wychowawczy, monitorowano zachowania dzieci pod kątem objawów przemocy domowej. Zamieszczono na stronie internetowej przedszkola banner kampanii rzecznika praw dziecka dot. przeciwdziałania przemocy. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników przedszkola nt. Procedury „ Niebieska karta”.  Dystrybuowano ulotki i broszury „ Reaguj na przemoc”, „ Stop przemocy”.

 11. Szkoła podstawowa we Włosienicy podejmowała działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m.in. poprzez: monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów, spotkań rodziców i uczniów z wychowawcami, pedagogiem w celu rozwiązywania trudnych sytuacji, informowano o formach pomocy instytucjonalnej, możliwościach korzystania z pomocy w sytuacjach kryzysowych, obejmowano programami rządowymi, pomocą społeczną dzieci  z rodzin o niskich dochodach i niewydolnych wychowawczo, prowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów, zajęcia tematyczne, konkursy, gazetki. Podnoszono świadomość i wiedzę wśród nauczycieli , rodziców i uczniów nt. przemocy w rodzinie i procedury Niebieskiej Karty.

Większości instytucji w 2015r. współpracowałozPolicją, Sądem, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Przedstawiciele w/w instytucjiwspółpracowali również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, uczestnicząc w spotkaniach grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

W drugiej połowie  spotkania omówiono przypadki rodzin zamieszkujących Gminę Oświęcim, w których prowadzona jest procedura NK. Przedstawiono również  działania podejmowane przez GOPS, Policję, oświatę, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzin dotkniętych problemem przemocy.

 Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały ulotki i plakaty społecznej kampanii „ Reaguj na przemoc” celem dalszego rozdystrybuowania.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, nieobecność usprawiedliwili.

 

Protokołowała: Joanna Pawela

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 10 czerwca 2016r.

 

10 czerwca 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, w Gminie Oświęcim. 

W spotkaniu uczestniczyło  15 osób.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Chojnacka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, która przybliżyła również plan spotkania.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Gminnego Gimnazjum Nr 2 w Zaborzu, Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej zapoznali obecnych  z działaniami podejmowanymi w 2015r. w zakresie przeciwdziałania przemocy  w  rodzinie.

 Gminne Gimnazjum nr 2 w Zaborzu  realizowało działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 • współpracę z instytucjami pomocowymi m.in. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,

 • doskonalenie Kadry Pedagogicznej m.in. poprzez zapoznawanie z procedurami postępowania w przypadkach działań interwencyjnych, udział w szkoleniach, spotkaniach mających na celu wypracowanie zasad współpracy, zapewniających maksymalną efektywność i skuteczność działań.

 • współpracę z rodzicami organizując wywiadówki profilaktyczne, konsultacje pedagoga, psychologa szkolnego. Redagowanie i umieszczanie,  na stronie internetowej szkoły porad, informacji oraz adresów instytucji zajmujących się problemami dot. młodzieży w wieku adolescencji, pomocy ofiarą i sprawcą przemocy;

 • skierowanie działań do uczniów tj. diagnozowanie stanu poczucia bezpieczeństwa  i stałe sondowanie potrzeb uczniów, udział młodzieży w warsztatach, szkoleniach i teatrach profilaktycznych, prowadzenie zajęć przez pedagoga , psychologa dot. przemocy, konfliktów i konsekwencji zachowań przemocowych, inicjowanie spotkań prewencyjnych przedstawicieli policji ze sprawcami przemocy w szkole, dostarczanie wiedzy na temat źródeł szukani pomocy ofiarom przemocy

 • promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz budowanie więzi rodzinnych poprzez angażowanie rodziców do udziału w piknikach rodzinnych oraz innych imprezach szkolnych.

Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu prowadząc dwie specjalistyczne placówki ; świetlice terapeutyczną i socjoterapeutyczną realizowało swoje zadnia metodą społeczności korekcyjnej poprzez socjoterapię oraz terapię zajęciową. Prowadzone były zajęcia profilaktyczne poruszające m.in. tematykę zapobiegania marginalizacji, wskazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wdrażania podopiecznych do zachowań chroniących przed zagrożeniem uzależnieniami, nabywania umiejętności prospołecznych,  w tym nieagresywnej komunikacji i współpracy. W trakcie zajęć poruszane były również problemy związane z przemocą i autoagresją wśród młodzieży. Udzielane było indywidualne wsparcie dzieciom i ich rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, współpracowano z rodzinami udzielając wsparcia w procesie wychowawczym  oraz pomoc mającą na celu poprawę sytuacji rodzinnej dziecka. Dodatkowo współpracowano z instytucjami pomocowymi m.in. z GOPS, Policją. Rozpowszechniano ulotki, foldery w tematyce przeciwdziałania przemocy. Kadra zatrudniona w świetlicach doskonaliła swoje umiejętności i podnosiła kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stowarzyszenie „Szansa” organizowało zbiórki żywności, pozyskiwało darowizny m.in. w postaci ubrań, materiałów dydaktycznych. Współpracowano również z Wydziałem Promocji Miasta przy organizacji różnorodnych imprez okolicznościowych.

Kurator Sądowy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi indywidualne rozmowy ze sprawcami przemocy, którzy pozostają pod jego dozorem, udziela pokrzywdzonym wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego, informuje o instytucjach  i programach pomocowych działających na rzecz pokrzywdzonych, bierze udział w szkoleniach, współpracuje z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działania podejmuje  również Szkoła Podstawowa w Babicach. W 2015r. na bieżąco rozwiązywano problemy wychowawcze, wprowadzano treści istotne ze względu na zaistniałe problemy wychowawcze. Wychowawcy pomagali uczniom i ich rodzicom w uzyskaniu pomocy specjalistycznej w instytucjach pomocowych, na bieżąco monitorowano potrzeby uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej. Przeprowadzono kampanię informacyjną dot. zjawiska przemocy domowej poprzez dystrybucję wśród rodziców broszur i ulotek. Zorganizowano prelekcję dla uczniów z przedstawicielami Policji dot. przemocy wśród rówieśników. Szkoła organizowała różnorodne imprezy rodzinne, których celem było wspieranie rodzinnych form spędzania czasu wolnego, integrowanie rodzin, wzmacnianie współpracy i zaufania szkoły.   Poprzez udział w szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kadra Pedagogiczna doskonaliła swoje umiejętności i podnosiła kwalifikacje. Dodatkowo współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uczestnicząc w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego  i grupach roboczych.

W drugiej części posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego omówiono przypadki rodzin  z Gminy Oświęcim, w których zachodziło podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.  

Pracownicy ds. przemocy przedstawili działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty w przypadku 4 rodzin.

 

Sporządziła; Joanna Pawela.

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 22 września  2016r.

 

22 września 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Oświęcim.  W spotkaniu uczestniczyło  17 osób. Przedstawiciele instytucji nie mogących wziąć udziału w posiedzeniu usprawiedliwili nieobecność.

Przybyłych gości, w tym nowego członka Zespołu pana Przemysława Dziedzic – dyrektora Szkoły Podstawowej w Rajsku, powitała Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Anna Chojnacka.

 Uczestników zapoznano z planem spotkania.

Pani Anna Chojnacka przybliżyła ofertę szkoleniową skierowaną głównie do pracowników oświaty pt. „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego.” Celem projektu jest m.in. ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci, poprzez zwiększenie wykrywalności i reagowania na przemoc wobec dzieci, zmiana sposobu myślenia i nastawienia społeczności lokalnej wobec dramatu dziecka krzywdzonego. Udział w szkoleniu zadeklarowały 2 osoby.

3 sierpnia 2016r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz Komendant  Główny Policji podpisali „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną” .  Związku z powyższym Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego  przybliżyła procedury postępowania służb pomocy społecznej  i Policji związane z wprowadzeniem zmian do ustawy o pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych. 

W trakcie spotkania omówiono również przypadki 4 rodzin z terenu Gminy Oświęcim, w których zachodzi podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.

Przekazano także informacje na temat działającej grupy wsparcia dla ofiar przemocy  w rodzinie. Organizatorem grupy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Zajęcia prowadzone są  przez psychologa i pedagoga. Harmonogram spotkań dostępny jest na stornie internetowej GOPS-u. Zachęcano członków Zespołu Interdyscyplinarnego do kierowania na grupę osób pokrzywdzonych.

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały ulotki i plakaty dotyczące problematyki przemocy w rodzinie celem dalszego rozdystrybuowania.

Spotkanie zakończyła Pani Anna Chojnacka- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Sporządziła; Joanna Pawela.

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 14 grudnia  2016r.

 

14 grudnia 2016r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie Oświęcim.  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Pani Anna Chojnacka przywitała przybyłych gości, podziękowała za współpracę w 2016r. oraz  przekazała świąteczno-noworoczne życzenia.

Uczestników zapoznano z planem spotkania.

W trakcie spotkania przybliżono zaplanowany na 2017r. budżet w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omówiono ofertę działań skierowanych do palcówek edukacyjnych tj. prelekcji z rodzicami, warsztatów dla uczniów, szkoleń. Zapoznano uczestników z ofertą ogólnopolskiej kampanii  „Reaguj na przemoc”, której edycja 2017 skoncentrowana jest na najmłodszych ofiarach  i świadkach przemocy.

Od 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Spotkania mają charakter terapeutyczno-edukacyjny. Uczestnikom spotkania przybliżono informacje na temat funkcjonowania grupy, zachęcano do kierowania osób pokrzywdzonych.

W dalszej części spotkania omówiono przypadki 7 rodzin z terenu Gminy Oświęcim,  w których zachodzi podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały ulotki i broszury dotyczące problematyki przemocy w rodzinie celem dalszego dystrybuowania.

Ustalono również , że na kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, każda z instytucji przygotuje sprawozdanie z realizacji w 2016r. zadań w ramach przeciwdziałania przemocy.

Spotkanie zakończyła Pani Anna Chojnacka- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

W posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło 17 osób. Przedstawiciele instytucji nie mogących wziąć udziału w spotkaniu usprawiedliwili nieobecność.

 

Sporządziła; Joanna Pawela.