Małopolska Niania

                                                               

              

Projekt „Małopolska Niania” to odpowiedź na potrzeby młodych rodziców, którym trudno jest połączyć życie rodzinne z zawodowym, ponieważ w ich okolicy brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach

 

Gminny Program Małopolska Niania realizowany jest na podstawie :

  1. Uchwały Nr XXXIV/393/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania,
  2. oraz Uchwały Nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru i przyjęcia zasad realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Celem Programu jest wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat.3.

 

Gmina w ramach Programu przyznaje rodzicom świadczenie pn. Małopolska Niania na dofinansowanie wynagrodzenia niani.

 
Świadczenie Małopolska Niania przysługuje rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, opiekunom prawnym, osobom którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 , mieszkającym na terenie Gminy Oświęcim, aktywnym zawodowo , którzy :
  • są zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu,
  • świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych z wynagrodzeniem brutto równym lub większym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę określonym w \ odrębnych przepisach,
  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą
  • prowadzą działalność rolniczą

Możliwe jest otrzymanie świadczenia Małopolska Niania w sytuacji pozostawania bez pracy jednego z rodziców na okres poszukiwania zatrudnienia nie dłuższy niż 1 miesiąc w okresie korzystania ze świadczenia.

 

Przez dziecko do lat 3 należy rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3-go roku życia lub, w sytuacji, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym ( ze względu na brak miejsca w placówce lub niepełnosprawność dziecka), dziecko, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 4-go roku życia.

 

Gdy mowa o niani należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną w rozumieniu art.50-53 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie pobierającą świadczeń emerytalno-rentowych z zabezpieczenia społecznego, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Niania musi spełniać wymogi  ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. m.in. mieć zawartą z rodzicami umowę uaktywniającą, posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

Wysokość świadczenia wynosi 1.500,00zl., i nie może być większe od 90% wysokości wynagrodzenia niani wynikającego z umowy auktywniającej. 

Świadczenie Małopolska Niania przysługuje w okresie od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2018r., jednak nie dlużej niż przez okre 10-ciu miesięcy.
 
 

Więcej informacji na temat zatrudnienia Niani oraz sposobu uiszczania i refundacji składek na ubezpieczenie a także podatku dochodowego znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów