Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 27 marca 2019r.

 

27 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu odbyło się  spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Oświęcim do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Chojnacka- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Na wstępie zapoznano obecnych z planem spotkania.  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła sprawozdania za 2018r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Oświęcim oraz pracy Zespołu  Interdyscyplinarnego Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Przybliżono przypadki rodzin w których dochodzi do przemocy. Zapoznano z problemami wynikającymi z realizacji procedur Niebieskie Karty w przypadku nieletnich ofiar przemocy doznających krzywd ze strony rodziców. W trakcie dyskusji dostrzeżono konieczność obejmowania rodzin pomocą psychoterapeutyczną oraz podkreślano konieczność zwiększenia możliwości dostępu do tej formy wsparcia. Obecnym przedstawiono ofertę gminy Oświęcim  w formie bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapeutyczno-pedagogicznego. Przedstawiono również możliwość udziału w  edukacyjno - terapeutycznej grupie wsparcia dla ofiar przemocy  w rodzinie.

W drugiej części spotkania przedstawiciele instytucji, wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawili sprawozdania z podejmowanych w 2018r.  działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy. Poprzez realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, szkolenia, instytucje dążą do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej w tym zakresie.

W spotkaniu uczestniczyło  16 osób, osoby nie mogące wziąć udziału w posiedzeniu ZI  usprawiedliwiły nieobecność.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 6 czerwca 2019r.

 

6 czerwca 2019r. odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W trakcie spotkania omówiono przypadki rodzin zamieszkujących Gminę Oświęcim , w których w okresie od lutego do maja 2019r. wdrożono procedurę Niebieskiej Karty. Omówiono 6 przypadków, w których zachodziło podejrzenie występowania przemocy w rodzinie. Przedstawiono także działania podejmowane przez instytucje pomocowe tj. GOPS, Policję, oświatę, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzin dotkniętych problemem przemocy.  

 W spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło 16 osób.

Przedstawiciele instytucji nie mogących wziąć udziału w posiedzeniu usprawiedliwili nieobecność.

Spotkanie zakończyła Pani Anna Chojnacka- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 26 września 2019r.

 

26 września 2019r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Oświęcim do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło  16 osób.

Na wstępie zapoznano obecnych z harmonogramem spotkania.

W pierwszej części posiedzenia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiła przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  oraz zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procedur Niebieskich Kart. Przedstawiono zasady udostępniania danych osobowych, dostępu do akt związanych  z prowadzoną procedurą Niebieskich Kart oraz konsekwencje odpowiedzialności karnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. W związku z udzielonymi upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze wersji papierowej,  członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego  i grup roboczych zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których mają dostęp  w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Obecnym przypomniano, że przestępstwo z użyciem przemocy ścigane jest z urzędu. Osoby wykonujące obowiązki służbowe lub zawodowe w momencie powzięcia informacji  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia Policji lub prokuratury. Omawiając powyższe, podkreślono rangę prawa umożliwiającego wgląd w akta toczącego się postępowania oraz składania zażalenia na decyzję organu prowadzącego postepowanie. 

W dalszej części omówiono indywidualne przypadki, problemy wynikające z realizacji procedur Niebieskich Kart oraz działania podejmowane przez instytucje w ramach pomocy rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

Na koniec przekazano członkom Zespołu Interdyscyplinarnego plakaty w ramach Kampanii „ Reaguj na przemoc.”

Osoby nie mogące wziąć udziału w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego  usprawiedliwiły nieobecność.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

z dnia 9 grudnia 2019r.

 

9 grudnia 2019r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie Oświęcim.  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Pani Anna Chojnacka przywitała przybyłych gości.  Uczestników zapoznano z planem spotkania.

Na wstępie przybliżono zaplanowany na 2020r. budżet w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność realizowania działań z zakresu edukacji w tematyce przeciwdziałania przemocy zarówno  dorosłej społeczności  lokalnej,  dzieci, jak również kadr instytucji pomocowych. Z uwagi na zainteresowanie w tym zakresie zachęcano członków Zespołu Interdyscyplinarnego do udziału w szkoleniu organizowanym przez GOPS  nt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane aspekty prawne z uwzględnieniem zagadnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

W dalszej części spotkania omówiono przypadki rodzin zamieszkujących Gminę Oświęcim, dylematy dotyczące podejmowania działań przez instytucje w rodzinach, problematykę zgłoszeń do Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

 W opinii przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane dotychczas działania  w zakresie przeciwdziałania przemocy, współpraca instytucji pomocowych jest wystarczająca. 

W ramach upowszechniania informacji i edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestnikom spotkania przekazano materiały informacyjne kampanii  „ Reaguj na przemoc” w formie ulotek.

Na koniec Przewodnicząca ZI , podziękowała za współpracę w 2019r. oraz  przekazała świąteczno-noworoczne życzenia.

W posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło 14 osób. Przedstawiciele instytucji nie mogących wziąć udziału w spotkaniu usprawiedliwili nieobecność.