Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

     

            

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023.

 

Gmina Oświęcim otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.  

  • Całkowity koszt programu w 2022r. wynosi: 97.512,00 zł

  • Kwota dofinasowania programu w 2022r.  wynosi: 97.512,00 zł

 

Opis programu

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.  Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

 

Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności albo

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Zadania realizowane w ramach programu

Ze środków Programu pokrywane są koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta.  Koszt świadczenia usług asystenta na terenie Gminy Oświęcim  może dotyczyć kosztów związanych z ich świadczeniem takich jak:

  • wynagrodzenie asystentów;

  • zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie;

 

Grupy docelowe

Program adresowany jest do :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności albo

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Realizacja programu:

Na terenie Gminy Oświęcim Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu. Usługę asystenta zaplanowano  u 19 osób w tym 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 10  osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 niepełnosprawnych dzieci  łącznie zaplanowano 2.320 h usług.

Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

 Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1420,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2023