Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

     

            

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022.

 

Gmina Oświęcim otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  

  • Całkowity koszt programu w 2022r. wynosi: 104.550,00 zł
  • Kwota dofinasowania programu w 2022r.  wynosi: 104.550,00 zł

Opis programu

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

 

Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

 Zadania realizowane w ramach programu

Ze środków Programu pokrywane są koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta.  Koszt świadczenia usług asystenta na terenie Gminy Oświęcim  może dotyczyć kosztów związanych z ich świadczeniem takich jak:

  • wynagrodzenie asystentów;
  • zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie;

Grupy docelowe

Program adresowany jest do :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizacja programu:

Na terenie Gminy Oświęcim Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu. Usługę asystenta zaplanowano  u 13 osób w tym 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 6 osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 niepełnosprawnych dzieci  łącznie zaplanowano .

 Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

 Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1312,program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

 

W dniu 2 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała dokumenty zawierające zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej w zakresie umożliwienia korzystania z usługi asystenckiej przez obywateli Ukrainy.

Więcej szczegółów pod linkiem : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1396,zmiany-programow-resortowych-w-zakresie-uslugi-asystenckiej