Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

     

            

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021.

 

Gmina Oświęcim otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.  

Całkowity koszt programu w 2021r. wynosi: 34.528,00 zł

Kwota dofinasowania programu w 2021r.  wynosi: 34.528,00 zł

 

Opis programu

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

 

Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

 

Zadania realizowane w ramach programu

Ze środków Programu pokrywane są koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta.  Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:

  1. wynagrodzenie asystentów;
  2. zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;
  3. zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
  4. zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
  5. koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

Grupy docelowe

Program adresowany jest do :

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizacja programu:

Na terenie Gminy Oświęcim Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu. Usługę asystenta zaplanowano  u 9 osób w tym 4 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 4 osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 niepełnosprawnego dziecka.

 

Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem:

 http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1133,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021