Opieka wytchnieniowa

     

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2021

Gmina Oświęcim otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” − edycja 2021.

 

Całkowity koszt programu w 2021r. wynosi: 98.787,00 zł

Kwota dofinasowania programu w 2021r. wynosi: 98.787,00 zł

 

Opis programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Program ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

 

Zadania realizowane z programu

Program jest realizowany w trzech formach:

 1.  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu .
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Grupy docelowe

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Realizacja programu:

Na terenie Gminy Oświęcim Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu. Gmina Oświęcim realizuje  Program w dwóch formach tj. 

 • w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

 

Gmina Oświęcim planuje dofinansować usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej dla 17 osób dorosłych i 5 dzieci, a usługi opieki wytchnieniowej formie pobyty całodobowego dla 5 osób.

 

Opieka wytchnieniowa odciąży  członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ponadto  wzmocni osobisty potencjał członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczy wpływ na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

 

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021