Dodatek osłonowy

Dnia  4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia mieszkańcy Gminy Oświęcim składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu ul. Beskidzka 100,  tel. 33 846 64 35.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS lub można pobrać klikając tutaj

Wskazówki jak wypełnić wniosek można pobrać klikając tutaj

 

Dodatek  przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody (określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych) nieprzekraczające kwoty:

 •  2100zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 •  1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.  

W przypadku gdy wysokość dochodu na osobę przekroczy powyższe kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą przysługującego dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony dochód.

Przy czym minimalna kwota wypłacanego dodatku  wynosi 20 zł.

 

Wysokość dodatku zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wykorzystywanego źródła ogrzewania.

 

W przypadku korzystania z energii elektrycznej lub gazu ziemnego  wyniesie:

 • 400zł  dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), świadczenie wyniesie:

 • 500,00zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750,00zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

UWAGA!

Wpis do CEEB można dokonać elektronicznie na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl lub składając deklarację w Urzędzie Gminy Oświęcim.

Jednak samo złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z uzyskaniem wpisu. Bowiem Wójt ma czas 6 miesięcy na wprowadzenie deklaracji do CEEB.

 

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

 Dodatek wyłacany będzie w następujących terminach :

 • w przypadku złożenia wniosku do dnia 31.01.2022 r. wypłata nastąpi w 2 równych ratach

- pierwsza rata do dnia 31.03.2022 r.

- druga rata do dnia 02.12.2022 r.

 • w przypadku złożenia wniosku po dniu 31.01.2022 r. wypłata nastąpi jednorazowo (w całości) niezwłocznie po przyznaniu.

 

UWAGA!

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października  2022 r.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

Więcej informacji na temat świadczenia znajdą Państwo tutaj