Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego :

- dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),

3) świadczenie rodzicielskie

4) świadczenia opiekuńcze:

             - zasiłek pielęgnacyjny 

             - świadczenie pielęgnacyjne,

             - specjalny zasiłek opiekuńczy.


 

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

   -  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

   -  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu

      społecznym,

   -  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  -   posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

Świadczenia rodzinne za granicą

Od 01 maja 2004r. obywatele polscy, przemieszczający się w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych  w innych państwach członkowskich UE i EOG. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w województwie małopolskim dotychczas był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Od dnia 01.01.2018r. zadania te przejął Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Plac Na Stawach 3, tel.  (12) 430 29 73
 

Pytania w sprawie możliwości uzyskania świadczeń rodzinnych za granicą prosimy kierować do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie została wprowadozna następująca metoda uzyskiwania informacji : 

  1.  Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
  2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Adres strony internetowej: www.malopolska.uw.gov.pl
  3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski.
  4. W razie potrzeby osobistego kontaktu pracownicy Wojewody przyjmują wnioskodawców w Krakowie :

- w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00
 - od wtorku do piątku w godz.8.00 - 11.00