Wsparcie "Za życiem"

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”

 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie  z dniem 1.01.2017r.

W ustawie tej określono uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wymieniono m.in. świadczenia gwarantowane, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Przedmiotowe wsparcie realizowane jest poprzez zapewnienie :

 • dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
 • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
 • innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

Część z wymienionych zadań realizowana jest przez gminy, w tym m.in. :

 • koordynacja poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 • wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej,
 • udzielenie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00zl.

 

Do realizacji powyższych zadań w Gminie Oświęcim został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu- kontakt :

Asystenci rodziny :

Monika Knapczyk

+48 (33) 846 64 39

m.knapczyk@gops.gminaoswiecim.pl

Gabriela Kusiak

+48 (33) 846 64 39

g.klisiak@gops.gminaoswiecim.pl

 

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Przedmiotowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Powyższe stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Pobierz wzór zaświadczenia 

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - bez względu na dochód.

Wynosi 4000,00zł.

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem  wystawionym przez położną.

 

Prawo do świadczenia ustala się na wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - pokój nr 6, tel. (33) 846 64 25.

 

 

 Informator o programie "Za życiem"   

 

 

 

Wykaz Instytucji Pomocowych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

Ul. Beskidzka 100

32-600 Oświęcim, Grojec

Tel. (33) 846 64 21

www.gops.gminaoswiecim.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Bema 4

32-600 Oświęcim

Tel. (33) 842 23 29, (33) 842 42 27

www.pcproswiecim.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu

Ul. Bema 4

32-600 Oświęcim

Tel. (33) 843 11 62

Email: info@poradnia-oswiecim.pl

www.poradnia-oswiecim.pl

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

Ul. Dąbrowskiego 139

32-600 Oświęcim

Tel. (33) 476 01 01, 510 347 573

Email: wsparcie@akcja.pl

 

 

Wykaz Placówek Służby Zdrowia

 

Hospicjum Domowe

Ul. Odmętowa 4

31-979 Kraków

Tel. (12) 643 72 21, 605 333 529

Email: biuro@mhd.org.pl

 

EURO-MED. Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 30

32-600 Oświęcim

Tel. 663 206 334

Email: or.oswiecim@euro-med.net.pl

 

Ośrodek Rehabilitacji EURO-MED. Sp. z o.o.

Ul. Solna 4

32-600 Oświęcim

Tel. 665 130 650

Email: or.oswiecim@euro-med.net.pl

 

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji EURO-MED. Sp. z o.o.

Ul. Zgrzebnioka 22

43-100 Tychy

Tel. (32) 329 61 52, 693 133 221

Email: centrumrehabilitacji@euro-med.net.pl

 

Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej

Ul. Morcinka 14

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel. (32) 748 20 61, 357 506 140

Email: biuro@centrumwczesniaka.pl

www.centrumwczesniaka.pl

 

 

Wykaz Organizacji Pozarządowych

 

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”

Ul. Zwycięstwa 75

32-600 Oświęcim

Tel. (33) 842 36 43

www.niepelnosprawni-oswiecim.pl

 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”

Os. XX lecia 1

34-100 Wadowice

Tel. (33) 873 18 87, 697 280 553, 695 727 833

Email: stowarzyszenie@dacszanse.pl

www.dacszanse.pl

 

Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”

Ul. Dąbrowskiego 46/3

32-600 Oświęcim

Tel. 575 995 915

Email: fundacjamowp@gmail.com

www.mowp.pl

 

Fundacja Serca dla Maluszka

Ul. Kowalska 89/1

43-300 Bielsko Biała

Tel. (33) 821 14 73

Email: fundacja@konto.pl

www.fundacjasercadlamaluszka.pl

 

Fundacja Mam Marzenie

Ul. Św. Krzyża 7

31-028 Kraków

Tel. (12) 426 31 11

Email: fundacja@mammarzenie.org

www.mammarzenie.org