Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu (zwany dalej „GOPS”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.848).

Niniejsza deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gops.gminaoswiecim.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020-01-03

 

Status pod względem odstępności

Strona internetowa GOPS jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne :

 1. Zamieszczone na stronie GOPS publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż :
 • stanowią formularze, których wzór został uregulowany przepisami prawnymi,
 • lub zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018r.
 • lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOPS.
 1. Zamieszczone na stronie GOPS publikacje w postaci w formie skanów nie zostały wytworzone przez GOPS.
 2. GOPS unika stosowania tabel, a te zamieszczone na stronie są prawidłowe. Jednak mogą wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.
 3. Część z publikowanych zdjęć i innych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego, gdyż :
 • zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018r.,
 • lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOPS.

 

Ułatwienia :

 1. Na stronie internetowej GOPS używać standardowych skrótów klawiszowych.
 2. Strona GOPS posiada następujące dodatkowe ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, zielone linki),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Przygotowanie deklaracji :

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami.

Osobą kontaktową jest Tamara Paw, adres poczty elektronicznej t.paw@gops.gminaoswiecim.pl.  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8466420.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe GOPS :

Adres : Grojec, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim

Telefon: +48  33 8466420
Fax: +48 33 8466432
E-mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl

 

Informacje na temat procedury

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać :

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny zawiadamia o tym osobę która wystąpiła z żądaniem, i jednocześnie wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba GOPS mieści się w Grojcu przy ul. Beskidzkiej 100.

zobacz mapkę

zobacz na mapie Targeo

Siedziba spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie GOPS znajdują się przystanki autobusowe.

Dojazd z Oświęcimia lub pobliskich miejscowości możliwy jest autobusami MZK Oświęcim (linia nr 16, przystanek „Stary Młyn”) lub busami (linie prywatne).

Zobacz rozkład jazdy MZK

Zobacz rozkład busów (linia Oświęcim-Kęty)

 

Z przodu i z tyłu budynku GOPS znajduje się bezpłatny parking.

Na przednim parkingu usytuowane jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby GOPS prowadzi wejście z przodu budynku.

Do wejścia prowadzą schody (6 stopni).

Dla klientów dostępne są pomieszczenia oraz toalety znajdujące się na parterze wolne od barier poziomych i pionowych.

 

Do budynku GOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna :

W GOPS nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych i innych urządzeń lub środków technicznych do obsługi słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie komunikacji z GOPS na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku odbywa się w zależności od potrzeb.

Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe w GOPS proszone są o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie wybranej metody komunikacji.

Możliwy jest także dostęp alternatywny, np. osobista wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.