Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Od stycznia 2020r. GOPS Oświęcim będzie prowadził nabór osób świadczących usługi asystenta. Jednocześnie przyjmowane będą zgłoszenia osób niepełnosprawnych zainteresowanych korzystaniem z usług asystenta.

Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Nabór osób świadczących usługi asystenta będzie prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu od stycznia 2019r.

Równolegle przyjmowane będą zgłoszenia osób niepełnosprawnych zainteresowanych korzystaniem z usług asystenta.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

Zgodnie z założeniami Programu jego uczestnik nie powinien ponosić odpłatności za usługi asystenta.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy jako asystent osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu ul. Beskidzka 100 osobiście, telefonicznie (33846-64-21, 33846-64-23) lub za pośrednictwem poczty e-mail (gops@gops.gminaoswiecim.pl).

 

Tagi