Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022.

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla zamieszkałych na terenie gminy Oświęcim:

  • uczniów szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest  niepełna  lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876.t.j. z późn. zm.)  czyli  528,00 zł netto.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu ul. Beskidzka 100  w nieprzekraczalnym terminie tj.

  • od dnia 01 do dnia 15 września 2021 roku w przypadku uczniów szkół
  • od dnia 01 do dnia 15 października 2021 roku w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu ul. Beskidzka 100 :  (33) 846 64 27 i (33) 846 64 28.

 

 

Tagi