Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej

Realizatorem świadczenia na terenie Gminu Oświęcim jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs w Grojcu ul. Beskidzka 100, tel. (33) 846 64 35

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687).

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

 

Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

  • osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r.  lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy.

 

Wniosek o zwrot podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu, nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Druk wniosku jest do pobrania w siedzibie GOPS lub na dole komunikatu.

Tagi