Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024.

 

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2023/20243 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla zamieszkałych na terenie gminy Oświęcim:

  • uczniów szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest  niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 600,00 zł netto.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu ul. Beskidzka 100 w terminie tj. :

  • od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego-  w przypadku uczniów szkół,
  • od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego - w przypadku słuchaczy kolegiów,
  • a  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu ul. Beskidzka 100 po numerami telefonów : (33) 846 64 27 i 846 64 28.

 

НАБІР ПОДАЧІ ЗАЯВ НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЙ

 

Районний Центр Соціальної  Допомоги в Освенцимі щ/з в Гройцу запрошує подати заявки на шкільну стипендію соціального характеру для студентів, які починають навчання в навчальному році 2023/2024.

 

З новим 2023/2024 навчальним роком батьки, законні опікуни та повнолітні учні можуть претендувати на фінансову підтримку у вигляді шкільної стипендії для осіб, які проживають у гміні Освенцим:

  • учні державних, приватних шкіл і недержавних художніх шкіл з правами державних художніх шкіл та студенти коледжів соціальних працівників - до повного навчання, але не більше ніж до досягнення ними 24 років,
  • вихованців державних і приватних реабілітаційно-освітніх центрів - до закінчення обов'язку навчання.

 

Шкільні стипендії можуть призначатися учням, які перебувають у скрутному матеріальному становищі внаслідок малого доходу на одну особу в сім’ї, зокрема, якщо в сім’ї є: безробіття, інвалідність, важка або тривала хвороба, багатодітність, нездатність здобувати освіту та догляд. функції, алкоголізм або наркоманія, а також коли сім'я неповна або сталася випадкова подія.

 

Місячний розмір доходу на одну особу в сім'ї учня, що дає право претендувати на шкільну стипендію, не може перевищувати розміру, зазначеного у ст. 8 сек. 1 п. 2 Закону від 12 березня 2004 р. на соціальну допомогу, тобто 600,00 злотих нетто.

 

Заява про призначення шкільної стипендії з додатками, що підтверджують отриманий дохід за серпень місяць ц.р. необхідно подати до Районного Центру Соціальної Допомоги в Освенцимі з місцем розташування в Груйцу, вул. Бескидзька 100 в термін, т.е.

  • з 01 по 15 вересня 2023 року для учнів шкіл
  • з 01 по 15 жовтня 2023 року для студентів коледжів соціальних працівників

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном Районного Центру Соціальної Допомоги в Ґройцу, вул. Бескидзька 100 : (33) 846 64 27 i 846 64 28.

 

Tagi