Rozstrzygnięto konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego

 

W dniu 06.06.2011r. Departament Polityki Rodzinnej poinformował, że rozstrzygnięto konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 564 wnioski konkursowe na łączną kwotę 20.320.268 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 264 projektów na  łączną kwotę  7.800.000 zł.

Decyzją Departamentu Polityki Rodzinnej Gmina Oświęcim otrzymała dotację w wysokości 47.500,00 zł na realizację projektu pod nazwą

„Kompleksowe wsparcie rodziny w środowisku wiejskim”.

Celem głównym projektu jest:

Poprawa funkcjonowania i integracja z środowiskiem, mieszkańców Gminy Oświęcim
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem oraz osób niepełnosprawnych.

 

Podejmowane działania w ramach projektu:

·         Działanie I:

asystent rodziny pracujący w najtrudniejszych środowiskach.

Działanie obejmie realizację usług asystenta rodziny, którego zadaniem będzie praca
z rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej, w których nie przyniosły pozytywnych rezultatów dotychczas stosowane metody pracy socjalnej. Praca asystenta polegać będzie
w szczególności na pomocy w rozwiązaniu najpoważniejszych problemów, zachęcenie do zmian, wsparciu rodziny w podejmowanych działaniach. Przewiduje się objęcie tą formą pomocy 2-3 rodzin.

·         Działanie II:

uruchomienie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodziców i dzieci.

Konsultacje będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Oświęcim ze szczególnym uwzględnieniem osób kierowanych przez placówki oświatowe, GOPS, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsultanci będą pomagali rozwiązywać problemy alkoholowe, udzielali wsparcia w kryzysie, prowadzili terapię rodzin, ofiar i sprawców przemocy. 

·         Działanie III:

trening kompetencji – warsztaty spędzania czasu wolnego dla rodziców i dzieci z rodzin korzystających z pomocy GOPS.

W ramach działania zrealizowany zostanie program 5 zajęć wyjazdowych edukacyjno – krajoznawczych poprzedzonych zajęciami integracyjnymi, którego odbiorcami będą najuboższe rodziny z dziećmi wytypowane przez pracowników socjalnych GOPS. Wyjazdy mające na celu zbliżenie rodziny, naukę wspólnego spędzenia czasu, przybliżenie znajomości terenu będą się odbywały w dni wolne od nauki.  

·         Działanie IV:

zorganizowanie w okresie wakacji letnich Gminnych Dni Rodziny.

Zadanie będzie realizowane przez 2 wakacyjne tygodnie na bazie świetlic środowiskowych w 11 sołectwach ( Grojec, Stawy Grojeckie, Babice, Brzezinka, Poręba Wielka, Włosienica, Dwory II, Rajsko, Stawy Monowskie, Broszkowice, Pławy) dla dzieci oraz ich rodziców: zabawy, konkursy, ogniska, wycieczki, zawody rodzinne, sportowe,
w partnerstwie: z sołtysami, radami sołeckimi, Gminną Biblioteką Publiczną. Zajęcia będą dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.

·         Działanie V:

wycieczka krajoznawcza dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wycieczka będzie jednodniowa, dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi,
ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności umysłowej.

·         Działanie VI:

nauka pływania dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia będą prowadzone na basenie w Oświęcimiu dla 10-15 dzieci od połowy września do końca grudnia 2011. W ramach zadania opłacony zostanie instruktor pływania
i bilety na basen.

·         Działanie VII:

wywiadówki profilaktyczne zadanie realizowane będzie w placówkach oświatowych na terenie gminy Oświęcim: Gimnazjum Gminne Nr 1 w Rajsku i Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu.

 

 

Adresaci projektu:

 

Adresatami zadania publicznego są mieszkańcy gminy Oświęcim ze szczególnym uwzględnieniem:

- dzieci i młodzieży do 25 roku życia (w tym dzieci i młodzież realizującej obowiązek szkolny)

- dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( w tym osoby korzystające ze wsparcia GOPS)

- rodzin z dziećmi, w których występuje niewydolność wychowawcza i problemy opiekuńcze.


 

Termin realizacji projektu:

sierpień – grudzień 2011r.


 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
 

Anna Chojnacka – Kierownik GOPS

Marzena Nawracaj – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

Wójt Gminy
/-/ Małgorzata Grzywa

 

 

Tagi