Projekty UE

 

Projekt „Aktywna integracja w gminie Oświęcim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020.

Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0012/20

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

NAZWA PROJEKTU: „Aktywna integracja w gminie Oświęcim”

OKRES REALIZACJI: 01.01.2021 – 30.06.2023

REALIZATOR PROJEKTU: Gmina Oświęcim - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 30 miesięcy tj. od stycznia 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 54 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Oświęcim.

 

Wybór grupy docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników realizatora w roku 2019 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS Oświęcim oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy. Projekt zakłada większy udział liczbowy mężczyzn, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

 

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych działań z zakresu aktywizacji społeczno–zawodowej uczestników projektu, realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz uczestników projektu, realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 861.690,00zł.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 732.138,00 zł.

 

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 129.552,00 zł.

 

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w roku 2021 - w pierwszych 2 miesiącach realizacji projektu oraz w roku 2022 - w I i III kwartale.

Rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie przy założeniu iż ustalenie listy uczestników projektu nastąpi na podstawie liczby uzyskanych punktów .

Spośród zgłoszonych osób w I kwartale 2021 roku zostaną wybrane 22 osoby, w roku 2022 I kwartał planujemy rekrutację 22 osób, w roku 2022 III kwartał - przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 54 osób.

W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, tel.:  33 846 64 27 (28).

 

Grojec, 5 stycznia 2021 r.

 

    Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Oświęcimiu

              /-/ Anna Chojnacka